Türk Göğüs Hastalıkları Yeterlilik Kurulu - TGHYK sınavı bu yıl kongremizde yapılacaktır.
Teorik Sınav: 16 Ekim 2014 - (Yer: Radisson Blu Otel, Çeşme), Pratik Sınav: 19 Ekim 2014 - (Yer: Çeşme Sheraton Otel’i – Kongre Oteli)


Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Bildiriler

Abstracts (Kabul:Tartışmalı Poster)powered by AbstractAgent
TP-001KOAH Hastalarında Periferik Nöropati
Hatice Baysal, Baykal Tülek, Hakan Ekmekci, Fikret Kanat, Mecit Süerdem
TP-002Koroner anjiyografi uygulanan hastalarda KOAH varlığı ve etkileri: kesitsel bir çalışma
Emine Altuntaş, Levent Dalar, Selen Yurdakul, Özlem Soğukpınar, Önder Demiröz, Çavlan Çiftçi
TP-003Servislerde Takip Edilen KOAH Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Hastalarında Mortalite Analizi
Fatma Tokgöz, Meltem Ağca, Tülay Yarkın, Hakan Günen
TP-004Kantitatif bilgisayarlı tomografinin kronik obstrüktif akciğer hastalığı fenotipi belirlemedeki rolü
Sümeyye Alparslan Bekir, Evrim Eylem Akpınar, Gökçe Kaan Ataç, Meral Gülhan
TP-005KOAH’lı hastalarda atak nedeni ile hastane yatışlarının maliyet analizi: Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi örneği
Özlem Salman Sever, Esma Sevil Akkurt, Gaye Ulubay
TP-006Acil Servise Sık Başvuran KOAH'lı Hastalarda Maliyet Analizi
Özcan Hançer, Merve Tarhan, Levent Dalar
TP-007Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Anemi ve İnflamasyon İlişkisi
Ayşe Gül Öney Kurnaz, Nuri Tutar, Hakan Büyükoğlan, İnci Gülmez, Fatma Sema Oymak, Ramazan Demir
TP-008Soluble urokinase-type plasminogen activator receptor,KOAH’da akut alevlenmeyi predikte eden yeni bir biyobelirteçdir
Aziz Gümüş, Müge Hazıroğlu, Asiye Yavuz, Derya Gıakoup, Sebih Alp
TP-009EGFR geni exon-21 L858R mutasyonunun küçük hücreli dışı akciğer kanserine yakalanma riskine olası etkileri
Etem Akbaş, Ali Arıcan, Öznur Bucak, Erdinç Nayır, Ebru Derici Eker, Alper Ata, Nazan Eras Erdoğan
TP-01040 Yaş Altı Genç Olgularda Görülen Akciğer Kanseri ve Epidemiyolojik Özellikleri
Derya Özaydın, İrem Şerifoğlu, Fatih Seğmen, Ülkü Yılmaz, Ayşenaz Özcan, Deniz Çetin Köksal
TP-011Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Akciğer Kanseri Tanısı Konusundaki Tutumları
Ersin Günay, Hasan Erbay, Sevinç Sarınç Ulaşlı, Muzaffer Sarıaydın, Aydın Balcı, Olcay Akar, Mehmet Ünlü
TP-012Plevral Efüzyonla Seyreden Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanserli Hastaların Saptanmasında Hücre Bloğu Yönteminin Önemi
Ceyhun Uğurluoğlu, Ercan Kurtipek, Nuri Düzgün, Yaşar Ünlü, Hıdır Esme
TP-013Akciğer Kanserli Hastaya Tanısı Söylenmeli mi?
İbrahim Başol, Efe Özoğlu, Nesibe Hatun Ozan, Ayşe Nergis, Didem Hancı, Özlem Göksel, Tuncay Göksel
TP-014Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Tedavi Öncesi Nötrofil /Lenfosit Oranı Ve Trombosit/Lenfosit Oranının Prognostik Önemi
Dilek Ernam, Makbule Özlem Akbay, Feyyaz Kabadayı, Ülkü Aka Aktürk, Selahattin Öztaş, Erhan Oğur, Ali Metin Görgüner, Özlem Soğukpınar
TP-015Kliniğimizde takip edilen akciğer kanserli kadın hastalarımızın değerlendirilmesi
Dilek Ernam, Özlem Makbule Akbay, Ülkü Aka Aktürk, Feyyaz Kabadayı
TP-016Endobronşiyal Tedavinin Akciğer Karsinoid Tümörlerinin Tedavisindeki Etkinliği ve Maliyeti
Hilal Onaran Boyacı, Erdoğan Çetinkaya
TP-017Sağlık Personelinde Algılanan Stres, Çalışma Koşulları ve Sigara Kullanımı Arasındaki İlişki
Nurayet Canbaz, Aysel Yıldız, Devrim Tarakcı
TP-018Trabzon KETEM 2012 Yılı Sigara Bırakma Polikliniği Sonuçları
Hasan Hamzaçebi, Ayşegül Ersoy, Seher Zorlu, Ayla Kostakoğlu
TP-019Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Sigara İçme ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları, Yaşam Kalitesi Profillerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma
Elif Üstün, Feryal Subaşı, Gökşen Kuran
TP-020Sigara içicisi olan ve olmayan sağlıklı bireylerde yorgunluk seviyesi ve fiziksel aktivite düzeyinin karşılaştırılması
Çağla Ergin, Saadet Ufuk Yurdalan, İlkşan Demirbüken, Orhan Zengin
TP-021Sigara içen bireylerde yaşam memnuniyeti, uyku kalitesi ve psikolojik semptomların araştırılması
Betül Taşpınar, Ferruh Taşpınar, İsmail Okur, Canan Gül, Orçin Telli Atalay
TP-022Sigara Yasaklarına Öğrenci Bakışı
Sibel Öktem Ayık, Bülent Özkan, Ayşe Dallı, Elif Yumuk, Nahit Can Karaburun, Doğancan Şaybakhan, Yunus Elkırmış, Selahattin Aydın Göçmen, Çağrı Balcı, Hamza Patir
TP-023Sigara Bırakmayı Etkileyen Faktörler ve Bırakma Yöntemlerinin Etkinliği
Esen Sayın, Evrim Eylem Akpınar, Meral Gülhan
TP-024Bir Yıllık Sigara Bırakma Poliklinik Sonuçlarımız: Sigara bırakmada etkili olan faktörler
Zehra Yaşar, Özlem Kar Kurt, Fahrettin Talay, Aysel Kargı
TP-025Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Aritmi Tipleri ve Sıklığı
Asiye Kanbay, Erkan Ceylan, Şahin Avşar, Miraç Vural Keskiner, Canan Gedik, Nebibe Bekar, Hasan Hüseyin Mutlu, Handan Inönü Köseoğlu
TP-026OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA APNE HİPOPNE İNDEKSİ ve OKSİJEN DESATÜRASYON İNDEKSİ’nin AORT ELASTİKİYETİNE ETKİSİ
Emine Nilgün Ordu, Gülgün Çetintaş Avşar, Tülin Yılmaz Kuyucu, Can Yücel Karabay, Özlem Oruç
TP-027Genç Populasyonda Uyku Kalitesi ve Kalp Hızı Değişkenliği İlişkisi
Deniz Kızılırmak, Muhammed Bora Demirçelik, Muzaffer Çakmak, Esra Özcan, Tuğba Yurdabakan, Zeynep Betül Dilekcan, Duygu Özol
TP-028Nokturnal oksijen desaturasyonu olan obstrüktif uyku apneli hastaların uyku verilerine göre basit horlama tanılı hastalar ile karşılaştırılması
Haldun Şevketbeyoğlu, Dilaver Taş, Murat Köse, Ercan Kurtipek, Yüksel Terzi
TP-029Obstrüktif uyku apne sendromunda aralıklı hipoksinin bir sonucu olarak inflamatuar mediyatörlerdeki değişimler
Müge Kutnu, Volkan Sözer, Buket Çalışkaner Öztürk, Ergi Hysi, Ersan Atahan, Cansu Çabuk, Benan Müsellim, Hafize Uzun
TP-030OSAS‘lı Hastalarda Dört Değişkenli Tarama Testinin Tanısal Değeri
Sevinç Sarınç Ulaşlı, Ersin Günay, Muzaffer Sarıaydın, Gülay Özkeçeci, Akif Acay, Olcay Akar, Mehmey Ünlü
TP-031Ağır Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Pozitif Havayolu Basıncı Tedavisinin Bazal Metabolizma Hızına Etkisi
Tuğba Aşlı Önyılmaz, Serap Argun Barış, Haşim Boyacı, İlknur Başyiğit, Füsun Yıldız
TP-032Konjestif Kalp Yetmezliği Olan Hastalarda Uykuda Solunum Bozuklukları
Selvi Aşker, Müntecep Aşker
TP-033Koroner Arter Hastalarında Solunum Fonksiyonları İle Fiziksel Özellikler, Klinik Semptomlar ve Fonksiyonel Sınıflama Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Kıymet Muammer, Rasmi Muammer, Hülya Nilgün Gürses
TP-034Torakal Manipülasyonun Torakal Mobilite ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkisi: Ön Çalışma
Rüstem Mustafaoğlu, Ebru Kaya Mutlu, Tuğba Çivi, Arzu Razak Özdinçler
TP-035Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda Fizyoterapi Programının Uyku Kalitesine Etkisi
Onur Aydoğdu, Murat Ağra, Zübeyir Sarı, Gülden Mine Polat
TP-036Görme Engelli Bireylerde 6 dakika Yürüme Testinin Kardiyopulmoner Yanıtlara Etkisi – Kontrollü Çalışma
Onur Aşkar, Saadet Ufuk Yurdalan, Onur Aydoğdu, Emre İşçi
TP-037Pulmoner Rehabilitasyonun, Akciğer Rezeksiyonu Yapılmış Ameliyatlardaki Etkisi
Gülten Tarhan, Sedat Gürkök
TP-038BARİATRİK CERRAHİ SONRASI EN ETKİN ÖKSÜRME MANEVRASININ BELİRLENMESİ: Pilot Çalışma
Meriç Yıldırım, Seher Özyürek, Ersin Avcı, Didem Karadibak, Serhan Derici
TP-039Parkinsonlu hastalarda egzersiz kapasitesinin yaşam kalitesine etkisi
Semra Oğuz, Hülya Nilgün Gürses, Gökşen Kuran Aslan, Rengin Demir, Semiramis Özyılmaz, Fatma Mutluay, Hülya Apaydın
TP-040Düşük Yoğunluklu Pulsed Ultrasonun Kaburga Kırığı Üzerindeki Etkisi: Deneysel Çalışma
Mustafa Çalık, Saniye Goknil Çalık, Halim Yilmaz, Gulten Karaca, Hüseyin Hasan Esen, Mustafa Cihat Avunduk, Hıdır Esme
TP-041Endikasyonları ve risk faktörleriyle pnömonektomi
Hüseyin Melek, Gamze Çetinkaya, Mehmet Muharrem Erol, Ahmet Sami Bayram, Cengiz Gebitekin
TP-042Benign Mediastinal Kitlelerin Opere Edilme Büyüklüğü Ne Olmalıdır? 220 Olgunun Retrospektif Analizi
Seray Hazer, Göktürk Fındık, Suat Erus, Koray Aydoğdu, Berker Özkan, Funda İncekara, Sadi Kaya, Alper Toker
TP-043Primer Akciğer Kanseri ve Senkron Beyin Metastazlı Olgularda Cerrahi Tedavi: 8 Olgunun Analizi
Hakan Kıral, Volkan Baysungur, Çağatay Tezel, Levent Alpay, Cansel Öztürk, Hakan Yılmaz, Serda Metin, Ezgi Cesur, İrfan Yalçınkaya
TP-044Hemşirelerimiz “Toraks Drenajı Uygulanmış Olgulara Yaklaşım” Konusunda Ne Biliyor?
Hemşire Yeliz Yöngül, Hemşire Semra Gökmen Çelik, Op. Dr. Elif Duman
TP-045Hemşirelerin Toraks Tüpü Olan Hastaların Bakımı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri: Tanımlayıcı Bir Araştırma
Songül Akbaş Gökduman, Merve Tarhan, Abdulkadir Ayan, Levent Dalar
TP-046Göğüs Cerrahisi Servisi’nde Travmalı Hastalarda Hemşirelik Girişimleri
Hemşire Yeliz Yöngül, Hemşire Semra Gökmen Çelik, Op. Dr. Elif Duman
TP-047Sarkoidoz hastalarının klinik ve demografik verileri: 10 yıllık deneyim
Hakan Tanrıverdi, Fırat Uygur, Tacettin Örnek, Fatma Erboy, Bülent Altınsoy, Figen Atalay, Müge Metem Tor
TP-048Yedi Olgu Nedeniyle Hipersensivite Pnömonisi
Fatma Demirci Uçsular, Ceyda Anar, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu
TP-049On yedi Organize Pnömoni Olgumuzda Klinik Seyir
Emine Aksoy, Tülin Sevim, Fatma Tokgöz, Meltem Ağca, Nilüfer Kongar, Oğuz Aktaş, Yasemin Bodur, Dilem Anıl Tokyay
TP-050CTLA4 ve CD28 polimorfizmi Ankilozan spondilit hastalarında akciğer tutulumunu etkiler mi?
Fatmanur Karaköse, Aylin Rezvani, Saime Turan, Muhammet Emin Akkoyunlu, Nazlı Ezgi Özkan, Mehmet Bayram, Hatice Sözgen, Murat Sezer, Mustafa Güler, Ilhan Yaylım, Levent Kart
TP-051Pulmoner Emboli Ağırlığını Erken Dönemde Belirlemede Kullanılabilecek Bir Belirteç: Ortalama Trombosit Hacmi
Ayşegül Şentürk, Asiye Kanbay, Hatice Kılıç, Tuba Öğüt, Habibe Hezer, Hatice Canan Hasanoğlu
TP-052Venöz Pulmoner Tromboembolide Plasminojen Aktivatör İnhibitör Tip-1 (PAİ-1) Mutasyonunun Rolü
Filiz Çulfacı Karasu, Ayşegül Şentürk, Funda Karaduman Yalçın, Hatice Canan Hasanoğlu, Gülay Güleç Ceylan
TP-053Sarkoidoz ve /veya tüberküloz: tanıda sorunlar, minör tükrük bezi biyopsisinin yeri
Esen Akkaya, Sinem Güngör, Murat Yalçınsoy, Esra Akkütük Öngel, Pakize Sucu
TP-054Mersin İli Tüberküloz Verilerinde Savaş ve Zorunlu Göçün Etkileri
Mukadder Çalıkoğlu, Bahadır Tokatlı, Ahmet İlvan
TP-055Tüberkülozlu hastalarda crp düzeyi ölçümünün klinik önemi
Esra Usta Bülbül, Murat Yalçınsoy, Sinem Güngör, Pakize Sucu, Esen Akkaya
TP-056Akciğer Tüberkülozunda D Vitamini Düzeyi ve Tedaviye Etkisi
Esma Seda Akalın Karaca, Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Asuman Kara, Hafize Uzun, Gülcan Korkmaz, Emel Çağlar
TP-057Sağlık Bakanlığı Türkiye Verileri Işığında Diyarbakır İlinin Beş Yıllık Tüberküloz Kontrol Durumu
Mahşuk Taylan, Süreyya Yılmaz, Melike Demir, Hatice Selimoğlu Şen, Cengizhan Sezgi, Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu, Abdurrahman Abakay
TP-058Tüberkülin Deri Testinin Histopatolojik değerlendirmesi Tüberküloz Enfeksiyonunun Yansıtabilir
Ali Kutlu, Abdullah Haholo, Faruk Çiftci
TP-059Karbepenem Dirençli Acinetobacter Pnömonisinde, Kombine Kolistin Tedavisinin Monoterapiye Üstünlüğü
Özlem Erçen Diken, Ayhanım Tümtürk, Sertaç Arslan
TP-060Trombosit (PLT) ve Ortalama Trombosit Hacmi (MPV) İnflamatuar Belirteç mi? Granulomatoz Hastalık Belirteci mi?
Dildar Duman, Murat Yalçınsoy, Emine Nur Koç, Esra Bülbül, Özgecan Karahan, Tülin Kuyucu
TP-061Toplum Kökenli Pnömonide Serum YKL-40 Seviyesinin Tanı Değeri
Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Aziz Gümüş, Servet Kayhan, Aynur Kırbaş, Songül Özyurt, Aysel Kurt, Ünal Şahin
TP-062Şilotoraks Tanılı 10 Hastanın Retrospektif Analizi;
Kadir Burak Özer, Attila Özdemir, Murat Ersin Çardak, Hatice Eryiğit Ünaldı, Hakan Sönmez, Recep Demirhan
TP-063Multiloküle Malign Plevral Efüzyonlarda Fibrinolitik kullanımının etkinliği; Randomize kontrollü bir çalışma
Özkan Saydam, Kemal Karapınar, Muzaffer Metin, Lütfiye Kılıç, Mertol Gökçe
TP-064Yüksek plevral copeptin düzeyleri eksüdayı transüdadan ayırabilir
Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Mevlüt Karataş, Aynur Kırbaş, Servet Kayhan, Ünal Şahin
TP-065Enflamasyon belirteçi olan YKL-40 düzeyinin plevral efüzyonların tanısındaki yeri
Servet Kayhan, Aziz Gümüş, Halit Çınarka, Naci Murat, Adnan Yılmaz, Recep Bedir, Ünal Şahin
TP-066‘’Ben Daha Acilim!’’: Bir Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde Acil Başvuruları Retrospektif Bir Çalışma
Merve Tarhan, Özcan Hançer, Levent Dalar
TP-067Pre-operatif Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu Yapılan Olguların Değerlendirilmesi
Funda Uluorman, Ayşe Dallı, Sibel Öktem Ayık, İpek Çoşkunol, Zehra Canan Kaçar, Aydın İlker Alp, Melek Çekiç
TP-068Normotansif Pulmoner Embolide Santral Trombusün Prognostik Önemi
Ayşegül Şentürk, Savaş Özsu, Serap Duru, Ebru Çakır, Seviç Sarınç, Ezgi Demirdöğen, Servet Kayhan, Aygül Güzel, Fatih Yakar, Serdar Berk, Nalan Demir, Tevfik Özlü
TP-069Tıbbi Vasiyet Konusunda Farkındalık Ölçme
Efe Özoğlu, İbrahim Başol, Didem Hancı, Nesibe Hatun Ozan, Ayşe Nergis, Özlem Göksel, Ayşen Özkaya, Tuncay Göksel
TP-070Poland Sendromu Tanısı Konulan 113 hastanın Klinik Değerlendirilmesi
Nurettin Yiyit, Turgut Işıtmangil
TP-071Diyafragma Patolojilerinde Radyolojik Görüntüleme Yöntemlerinin Tanıya Katkısının Cerrahi ile Doğrulanması
Ahmet Üçvet, Esra Yamansavcı Şirzai, Metin Er, Banu Yoldaş, Serkan Yazgan, Ozan Usluer, Soner Gürsoy
TP-072Bronşektazinin cerrahi tedavisinde tek port video yardımlı torakoskopik (VATS) lobektomi sonuçlarımız
İlhan Ocakcıoğlu, Hakan Sarzep, Mustafa Dinç, Fuat Sayır
TP-073Düşük Doz Çinko İlavesinin Yeni Kemik Gelişimi Üzerine Etkisi: Deneysel Çalışma
Mustafa Çalık, Saniye Göknil Çalık, Olgun Kadir Arıbaş, Abdulkerim Kasım Baltacı
TP-074Alkali pillerin özofagusta kalma süresinin morbidite ve mortaliteye etkisi
Menduh Oruç, Fatih Meteroğlu, Serdar Onat, Ahmet Erbey, Refik Ülkü, Atalay Şahin
TP-075Meterolojik durum ile pnömotoraks ilişkisi: Efsane mi, gerçek mi?
Mustafa Akyıl, Çağatay Tezel, Serda Metin, Mustafa Vayvada, Fatma Tokgöz Akyıl, İlhan Ocakcıoğlu, Serkan Bayram, Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
TP-076Süreyyapaşa Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde Son Beş Yılda Video-Yardımlı Torakoskopik Cerrahi Uygulanan Vakaların İrdelenmesi
Selami Volkan Baysungur, Çağatay Saim Tezel, Cansel Atinkaya Öztürk, Abidin Levent Alpay, Hakan Kıral, Şenol Ürek, Mine Demir, Aysun Kosif Mısırlıoğlu, Hakan Yılmaz, Serda Kanbur Metin, Rıza Serdar Evman, Mustafa Vayvada, Serkan Bayram, İlker Kolbaş, İrfan Yalçınkaya
TP-077Dünyada ilk tek port video torakoskopik hidatik kist ameliyatı
İlhan Ocakcıoğlu, Hakan Sarzep, Mustafa Dinç
TP-078Akciğer Kanseri Olan Olgularda Fiziksel Kapasite ve Solunum Kas Gücü Arasındaki İlişki
Orçin Telli Atalay, Harun Taşkın, Gökhan Yuncu, Betül Taşpınar
TP-079Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Pulmoner Rehabilitasyon Sonuçlarını Etkiler mi?
Hülya Şahin, İlknur Naz, Nimet Aksel, Fevziye Tuksavul, Ayşe Özsöz
TP-080Postoperatif Pulmoner Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyimi
Burcu Yormaz, Aydın Hakan Küpeli, Sezgin Topuz, Burhan Şaban, Serdar Yormaz
TP-081Torakotomi operasyonu sonrasında gevşeme egzersizlerinin ağrı şiddeti, analjezik tüketimi, anksiyete düzeyi ve vital bulgulara etkisi: pilot çalışma
Anıl Özkır, Sema Gül Türk, Nesrin Yağcı
TP-082Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete göre Fiziksel Aktivite Düzeyi ve Egzersiz Kapasitesi
Aysel Yıldız, Fatma Karantay Mutluay
TP-083Astım Hastalarına Uygulanan Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamalarının Sonuçları
Hülya Şahin, İlknur Naz, Fevziye Tuksavul, Bilge Salık, Ahmet Erbaycu
TP-084Akciğer Tüberkülozu Sekeli olan hastalarda Nonınvazif Mekanik Ventilasyonun Etkinliği
Filiz Koşar, Celal Satıcı, Barış Şeker, Burcu Arpınar Yiğitbaş, Sibel Yurt
TP-085KOAH’da SFT Değerleri ile Lokal ve Sistemik İnflamasyonun İlişkisi
Ömür Güngör, Ayşe Baççıoğlu, Füsun Kalpaklıoğlu
TP-086İnhale Steroid Tedavisi Alan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Vitamin D Düzeylerinin Önemi
Özcan Oğurlu, Gülcan Güntaş, Abdülhakim Arıkan, Hülya Irmak, Hafize Uzun
TP-087Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Uyku Apne Sendromu Riskinin Stop Anketi ile Değerlendirilmesi
Ümran Toru, Ceylan Ayada
TP-088Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Berlin Uyku Anketi ile Uyku İlişkili Semptomların Değerlendirilmesi
Ceylan Ayada, Ümran Toru
TP-089Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı’nda Huzursuz Bacak Sendromu
Emel Bulcun, Aydanur Ekici, Yakup Türkel, Ersel Dağ, Mehmet Ekici
TP-090DR4 gen polimorfizminin KOAH hastalığı ile ilişkisi
Serdar Kalemci, Tuba Gökdoğan Edgünlü, Nigar Dirican, Cem Şahin, Özkan Bağcı
TP-091KOAH’ da Prognostik Faktör Olarak Homosistein Düzeyi Ve Metabolik Sendromun Rolü
Nasibe Şencan Kara, Emine Bahar Kurt, İbrahim Hikmet Fırat
TP-092Ağır Derece Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Serum Eser Element Ve Ağır Metal Düzeyleri ve ilişkili olduğu faktörler
Selvi Aşker, Müntecep Aşker, Aslı Çilingir Yeltekin, Mehmet Aslan, Bülent Özbay, Halit Demir
TP-093Romatizmal Mitral Kapak Hastalarında Obstruktif Sleep Apne Sendromu
Müntecep Aşker, Selvi Aşker
TP-094Obstruktif Sleep Apne hastalarında Eser Element ve Ağır Metal Düzeyleri
Selvi Aşker, Müntecep Aşker, Aslı Çilingir Yeltekin, Mehmet Aslan, Halit Demir
TP-095Astım kontrolünde doğru inhaler kullanım tekniği arayışı
İmren Nesil, Asena Arısoy, Özlem Göksel, Mustafa Hikmet Özhan
TP-096Allerjik rinitli hastalarda subkutan allerjen spesifik immünoterapinin etkinliği ve tedaviye hasta uyumunun değerlendirilmesi
Zeynep Ferhan Özşeker, İsmet Bulut
TP-097Astımda anti Ig-E tedavisi: Allerjik duyarlanma mutlaka olmalı mı?
Mustafa Güleç, Ali Selçuk, Özgür Kartal, Sait Yeşillik, Fevzi Demirel, Abdullah Baysan, Uğur Muşabak, Osman Şener
TP-098Solunumsal yoğun bakımda mortalite ile ilişkili faktörler
Cengizhan Sezgi, Mahşuk Taylan, Hadice Selimoğlu Şen, Halide Kaya, Melike Demir, Süreyya Yılmaz, Özlem Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu
TP-099Yeni bir ailesel torakal sendrom
Nurettin Yiyit
TP-100Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı ( KOAH ) olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon programının yaşam kalitesi, C-reaktif protein (CRP) ve solunum fonksiyonlarına etkinliği
Şule Çilekar, Fikret Kanat, Baykal Tülek, Funda Levendoğlu, İbrahim Tuğrul Taşpınar, Mecit Süerdem
LookUs & Online Makale