[EP-152]

EPOSTER OTURUMU-11 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda Obstruktif Ve İrritatif Alt Üriner Sistem Yakınmalarının İPSS Ve Uroflow İle Değerlendirilmesi

Sibel Ayık1, Kaan Bal2, Ahmet Bölükbaşı2, Galip Akhan3
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji, İzmir
3İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji, İzmir

AMAÇ: Noktüri, obstruktif uyku apne sendromunda (OSAS) sık görülen semptomlardan biridir. Bu çalışmada uyku laboratuarında OSAS tanısı almış, nokturisi olan ve olmayan hastaları alt üriner sistem yakınmaları açısından IPSS ve uroflow ile inceledik. MATERYAL-METOD: Çalışmaya, Ağustos 2009 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında hastanemiz uyku laboratuarında OSAS tanısı almış, herhangi bir alt üriner sistem hastalık tanı ve tedavisi olmayan erkek hastalar dahil edildi. Bu olgular uyku polikliniğinde nokturi varlığı açısından sorgulandı. Daha sonra üroloji kliniğinde alt üriner sistem yakınmalarına yönelik olarak IPSS, parmakla rektal muayene, üriner sistem ultrasonu, PSA ve ve uroflowmetri ile değerlendirildi. Noktüri frekansı 2 den az olan OSAS hastaları (grup1) ile noktüri frekansı 2 den fazla olan OSAS hastaları (grup2) olarak sınıflandırıldı ve alt üriner sistem yakınmaları, BPH bulguları açısından karşılaştırıldı. BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 55,1±9,4(32-72) olarak bulundu. Çalışmaya alınan 44 olgunun 9’unda hafif (%20.5), 9’unda orta (%20.5), 26’ında (%59) ağır OSAS mevcuttu. Noktüri varlığına göre iki grubun yaş, IPSS, uroflowmetri bulguları, PSA ve prostat boyutları karşılaştırmaları tabloda gösterilmiştir. İkinci gruptaki hastaların IPSS skorları 1. gruptaki hastalardan belirgin olarak daha kötü bulundu. Ayrıca 2. gruptaki hastaların ortalama idrar akış hızlarının da belirgin olarak azalmış olduğu görüldü. SONUÇ: OSAS hastalarında görülen noktüri, bir alt üriner sistem bozukluğunun habercisi olabilir. Özellikle gece 2 den fazla noktüri, IPSS semptom skorlarında bozulma ve ortalama idrar akış hızlarında belirgin bir azalma ile ilişkilidir.

GİRİŞ-AMAÇ

Noktüri, obstruktif uyku apne sendromunda (OSAS) sık görülen semptomlardan biridir. Bu çalışmada uyku laboratuarında OSAS tanısı almış, nokturisi olan ve olmayan hastaları alt üriner sistem yakınmaları açısından IPSS ve uroflow ile inceledik.


YÖNTEM-GEREÇLER

Çalışmaya, Ağustos 2009 ve Temmuz 2010 tarihleri arasında hastanemiz uyku laboratuarında OSAS tanısı almış, herhangi bir alt üriner sistem hastalık tanı ve tedavisi olmayan erkek hastalar dahil edildi. Bu olgular uyku polikliniğinde nokturi varlığı açısından sorgulandı. Daha sonra üroloji kliniğinde alt üriner sistem yakınmalarına yönelik olarak IPSS, parmakla rektal muayene, üriner sistem ultrasonu, PSA ve ve uroflowmetri ile değerlendirildi. Noktüri frekansı 2 den az olan OSAS hastaları (grup1) ile noktüri frekansı 2 den fazla olan OSAS hastaları (grup2) olarak sınıflandırıldı ve alt üriner sistem yakınmaları, BPH bulguları açısından karşılaştırıldı.


BULGULAR

Hastaların yaş ortalaması 55,1±9,4(32-72) olarak bulundu.

Çalışmaya alınan 44 olgunun 9’unda (%20.5) hafif OSAS, 9’unda (%20.5) orta OSAS, 26’ında (%59) ağır OSAS mevcuttu.

Noktüri varlığına göre iki grubun yaş, IPSS, uroflowmetri bulguları, PSA ve prostat boyutlarının karşılaştırmaları tabloda gösterilmiştir. İkinci gruptaki hastaların IPSS skorları 1. gruptaki hastalardan belirgin olarak daha kötü bulundu. Ayrıca 2. gruptaki hastaların ortalama idrar akış hızlarının da belirgin olarak azalmış olduğu görüldü.
Alt üriner sistem ve BPH bulguları
Grup 1:Noktüri <2(n:15)Grup 2:Nokturi>2(n:29)p değeri
Yaş53,2±8,7 (36-67)55,9±9,7(32-72)0,487
Toplam IPSS3,2±2,7 (1-11)11,1±7,9(2-27)0,000
Obstriktif IPSS2,0±2,6(0-10)6,8±5,5(0-17)0,002
İrritatif IPSS1,2±1,0(0-4)4,3±3,2(1-14)0,000
Qmax20,2±6,5(12-33)16,8±7,8(7-36)0,890
Avflow11,2±3,7(7-17)8,7±4,8(3-26)0,03
PVR13,5±18,1(18-64)22,4±22,4(0-60)0,227
PSA0,7±0,5(0,2-2)1,1±1,2(0,3-6,9)0,355
Prostat hacmi21,7±6,2(13-35)28,8-23,3(15-139)0,361


SONUÇLAR

OSAS hastalarında görülen noktüri, bir alt üriner sistem bozukluğunun habercisi olabilir. Özellikle gece 2 den fazla noktüri, IPSS semptom skorlarında bozulma ve ortalama idrar akış hızlarında belirgin bir azalma ile ilişkilidir.