[EP-135]

EPOSTER OTURUMU-10 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Mediastinal Timolipoma Olgusu

Ertan Aydın, Ali Çelik, Ülkü Eren Yazıcı, Mahmut Gülgösteren, Özgür Ömer Yıldız, Nurettin Karaoğlanoğlu
Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Keçiören, Ankara

GİRİŞ: Timolipoma, tüm timus kaynaklı tümörlerin %2-9’unu oluşturan, anterior mediastenin nadir görülen lezyonlarıdır. İlk defa 1916 yılında Lange tarafından tanımlamıştır. Genellikle genç yaş grubunda görülen bu lezyonlar çoğunlukla asemptomatiktir. OLGU: Kırk beş yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Solunum sesleri solda azalmış olan hastanın ön arka akciğer filminde sol hemitoraksın orta ve alt zonunu kaplayan, mediastende sağa kaymaya neden olan radyopak görünümlü lezyon izelendi(Resim 1). Solunum fonksiyon testlerinde FEV1:%58, FVC: %52 olarak saptandı. Akciğer tomografisinde prevasküler alanda ve özellikle solda daha belirgin, her iki parakardiyak düzeyde, sol hemitoraks alt kesiminin tamamını dolduran, yer yer hetorejen yapıda yağ dansitesinde lezyon, lipom ? liposarkom ? olarak raporlandı(Resim 2). Sol torakotomi ile total eksizyonu yapılan hastanın patoloji sonucu timolipom geldi(Resim 3). TARTIŞMA: Timolipomalar karakteristik olarak matür adipoz dokudan oluşan, yavaş büyüyen ve kapsüllü tümörlerdir. Yaklaşık % 10 hastada, M. gravis, aplastik anemi, hipogamaglobulinemi, Hodgkin’s lenfoma, liken planus, SLE, Graves gibi paraneoplastik sendromlar patolojiye eşlik edebilir. Vakaların çoğu asemptomatik olmasına rağmen semptomlar genellikle kalp, büyük damarlar, akciğer ve bronş gibi intratorasik komşu organ ve yapılara olan basıdan kaynaklanır. Dispne, göğüs ağrısı, siyanoz, takipne en sık görülen semptomlardır. BT’de yağ dokusu dansitesinde, yer yer normal timik doku adacıklarını içeren lezyon, MRI’da T1 kesitlerde adipoz doku görünümünde isointens, T2 kesitlerde yüksek sinyal intensitesinde lezyonlar şeklinde görülür. Ayrıcı tanıda lipom, liposarkoma, teratom, kardiyomegali, perikardiyal yağ yastıkçığı, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tümörler, konjenital diyafram hernileri düşünülmelidir. Radyolojik yöntemlerle çoğu zaman lezyon hakkında fikir verir ancak cerrahi rezeksiyon, hem kesin tanı hem de tedavi için gereklidir. Cerrahide, lezyon timus dokusu ile beraber komplet çıkarılır. Torakotomi, sternotomi, VATS lezyona göre tercih edilebilir. Tam rezeksiyon sonrası nüks görülmez. Cerrahi sonrası, eşlik eden otoimmün hastalıklarla ilişkili semptomlar zamanla düzelebilir. SONUÇ: Timolipoma anterior mediastenin nadir görülen benign tümörüdür. Nadiren büyük boyutlara ulaşıp akciğer kapasitesinde azalmaya ve solunum sıkıntısı gibi semptomlara neden olabilir. Cerrahi kesin tanı ve tedavi için gereklidir.

GİRİŞ-AMAÇ

Timolipoma, tüm timus kaynaklı tümörlerin %2-9’unu oluşturan, anterior mediastenin nadir görülen lezyonlarıdır. İlk defa 1916 yılında Lange tarafından tanımlamıştır. Genellikle genç yaş grubunda görülen bu lezyonlar çoğunlukla asemptomatiktir.


OLGU

Kırk beş yaşında kadın hasta nefes darlığı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Solunum sesleri solda azalmış olan hastanın ön arka akciğer filminde sol hemitoraksın orta ve alt zonunu kaplayan, mediastende sağa kaymaya neden olan radyopak görünümlü lezyon izelendi(Resim 1). Solunum fonksiyon testlerinde FEV1:%58, FVC: %52 olarak saptandı. Akciğer tomografisinde prevasküler alanda ve özellikle solda daha belirgin, her iki parakardiyak düzeyde, sol hemitoraks alt kesiminin tamamını dolduran, yer yer hetorejen yapıda yağ dansitesinde lezyon, lipom ? liposarkom ? olarak raporlandı(Resim 2). Sol torakotomi ile total eksizyonu yapılan hastanın patoloji sonucu timolipom geldi(Resim 3).
Resim 1

Sol hemitoraksta orta ve alt zonu dolduran, mediastende shifte neden olan opasite


Resim 2

Solda daha belirgin, her iki parakardiyak düzeyde, sol hemitoraks alt kesiminin tamamını dolduran, yer yer hetorejen yapıda yağ dansitesinde lezyon


Resim 3

Lezyonun intraoperatif görünümü


TARTIŞMA

Timolipomalar karakteristik olarak matür adipoz dokudan oluşan, yavaş büyüyen ve kapsüllü tümörlerdir. Yaklaşık % 10 hastada, M. gravis, aplastik anemi, hipogamaglobulinemi, Hodgkin’s lenfoma, liken planus, SLE, Graves gibi paraneoplastik sendromlar patolojiye eşlik edebilir. Vakaların çoğu asemptomatik olmasına rağmen semptomlar genellikle kalp, büyük damarlar, akciğer ve bronş gibi intratorasik komşu organ ve yapılara olan basıdan kaynaklanır. Dispne, göğüs ağrısı, siyanoz, takipne en sık görülen semptomlardır. BT’de yağ dokusu dansitesinde, yer yer normal timik doku adacıklarını içeren lezyon, MRI’da T1 kesitlerde adipoz doku görünümünde isointens, T2 kesitlerde yüksek sinyal intensitesinde lezyonlar şeklinde görülür. Ayrıcı tanıda lipom, liposarkoma, teratom, kardiyomegali, perikardiyal yağ yastıkçığı, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tümörler, konjenital diyafram hernileri düşünülmelidir. Radyolojik yöntemlerle çoğu zaman lezyon hakkında fikir verir ancak cerrahi rezeksiyon, hem kesin tanı hem de tedavi için gereklidir. Cerrahide, lezyon timus dokusu ile beraber komplet çıkarılır. Torakotomi, sternotomi, VATS lezyona göre tercih edilebilir. Tam rezeksiyon sonrası nüks görülmez. Cerrahi sonrası, eşlik eden otoimmün hastalıklarla ilişkili semptomlar zamanla düzelebilir.


SONUÇLAR

Timolipoma anterior mediastenin nadir görülen benign tümörüdür. Nadiren büyük boyutlara ulaşıp akciğer kapasitesinde azalmaya ve solunum sıkıntısı gibi semptomlara neden olabilir. Cerrahi kesin tanı ve tedavi için gereklidir.


KAYNAKLAR

1. Mourad OM, Andrade FM, Abrahão P, Monnerat A, Judice LF. Asymptomatic giant mediastinal mass: a rare case of thymolipoma. J Bras Pneumol. 2009;35(10):1049-52

2. Lerro A, De Luca G. Giant thymolipoma causing cardiocompressive syndrome with chronic heart failure. Ann Thorac Surg. 2009;87(2):644.

3. Rieker RJ, Schirmacher P, Schnabel PA, Moser K, Hoffmann H, Dienemann H, Pfannschmidt J. Thymolipoma. A report of nine cases, with emphasis on its association with myasthenia gravis. Surg Today. 2010;40(2):132-6.

4. Faerber EN, Balsara RK, Schidlow DV, Marmon LM, Zaeri N. Thymolipoma: computed tomographic appearances. Pediatr Radiol. 1990;20(3):196-7.

5. Shirkhoda A, Chasen MH, Eftekhari F, Goldman AM, Decaro LF. MR imaging of mediastinal thymolipoma. J Comput Assist Tomogr. 1987;11(2):364-5.

6. Damadoglu E, Salturk C, Takir HB, Ertugrul M, Yilmaz A, Atasalihi A, Yilmaz A. Mediastinal thymolipoma: an analysis of 10 cases. Respirology. 2007;12(6):924-7.