[EP-115]

EPOSTER OTURUMU-09 | Tarih ve Saat: 21.10.2010, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Hemotoraks Nedeniyle Sağ Tüp Torakostomi Sonrası Reekspansasyon Ödemi: Olgu Sunumu

Cemil Deniz Yorgancılar
Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Göğüs Cerrahisi, Şanlıurfa

AMAÇ: Reekspansiyon pulmoner ödem ender görülen klinik bir durumdur. Bu olgu sunumuzda spontan pnömotorakslı genç bir hastada gelişen reekspansiyon pulmoner ödem tablosu ve yaklaşımı sunmaktayız. OLGU: Yirmiiki yaşındaki erkek hasta 48 saat önce başlayan ani dispne ve göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde özellik saptanmadı. Hastanın genel durumu iyi, vitalleri normal olup solunum sayısı (18/dk) ve oksijen saturasyonu mediakal oksijen olmadan (97%) idi. Akciğer grafisinde tansiyon pnömotoraksın başladığına işaret eden hafif mediastinal şift izlenen sol spontan pnömotoraks saptandı. Lokal anestezi altında komplikasyonsuz olarak göğüs tüpü takıldı. Göğüs tüpü uygulandıktan iki dakika sonra hastanın nefes darlığı ve sol göğüs ağrısı, öksürük şikayetleri gelişti. Göğüs oskültasyonunda solda inspiratuar raller tespit edildi. Oksijen saturasyonu% 78 için nazal kanül ile oksijen ek (başlangıçta 2 l / dk rağmen) azalmıştır. Daha sonra oksijen doygunluğu 12 lt olmayan bir Rebreather yüz maskesi ile / dk oksijen ile% 88 olarak stabilize. Kan gaz ana/ dk oksijen hipoksemi gösterdi 12 lt altında parçalama. İkinci bir göğüs röntgeni ve toraks bilgisayarlı tomografi, aynı zamanda bir ipsilateral pulmoner ödem genişletilmiş bir sol akciğer gösterdi. Medikal oksijen altında (2 lt /dk nazal kanülden)oksijen satürasyonu %78’e geriledi. Daha sonra 12 lt/dk maske ile oksijen uygulaması sonrasında saturasyon %88’de stabilize oldu. Arteryel kan gazı analizinde hipoksemi saptandı. İkinci çekilen akciğer grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografisinde akciğerin ekspanse olduğu ancak aynı akciğerde ödem geliştiği tespit edildi. Hasta 12 lt/dk maske oksijen uygulaması sonrasında stabilize olarak saturasyonda tedrici yükselme kaydetti. Oniki saat sonra çekilen üçüncü bir akciğer grafisinde akciğerin tamamen ekspanse olduğu ve ödemin gerilediği saptanmıştır. Hasta herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildi. Hasta başka komplikasyon gelişmeden tüpü alındıktan sonra taburcu edilmiştir. SONUÇ: Spontan pnömotoraks için göğüs tüpü uygulandıktan sonra nadiren reekspansasyon pulmoner ödem komplikasyonu gelişebilir ve ölümcül olabilir. Hayatı tehdit edebilen bu komplikasyondan hastaları korumak için risk faktörleri olan olguların belirlenerek pnömotoraksın yavaş reekspansiyonu sağlanmalı ve negatif basınç uygulamasından kaçınılmalıdır.

GİRİŞ-AMAÇ

Reekspansiyon pulmoner ödem ender görülen klinik bir durumdur. Bu olgu sunumuzda spontan pnömotorakslı genç bir hastada gelişen reekspansiyon pulmoner ödem tablosu ve yaklaşımı sunmaktayız.


OLGU

Yirmiiki yaşındaki erkek hasta 48 saat önce başlayan ani dispne ve göğüs ağrısı yakınması ile başvurdu. Özgeçmişinde özellik saptanmadı. Hastanın genel durumu iyi, vitalleri normal olup solunum sayısı (18/dk) ve oksijen saturasyonu mediakal oksijen almadan (97%) idi. Akciğer grafisinde tansiyon pnömotoraksın başladığına işaret eden hafif mediastinal şift izlenen sol spontan pnömotoraks saptandı. (Resim 1)
Resim 1

Spontan pnömotoraks tanısı konan akciğer grafisi


YÖNTEM-GEREÇLER

Lokal anestezi altında olarak göğüs tüpü takıldı.


BULGULAR

Göğüs tüpü uygulandıktan iki dakika sonra hastanın nefes darlığı ve sol göğüs ağrısı, öksürük şikayetleri gelişti. Göğüs oskültasyonunda solda inspiratuar raller tespit edildi. Oksijen saturasyonu % 78 olarak ölçüldü. Akciğer grafisinde ve toraks bilgisayarlı tomografide pulmoner ödem saptandı. (Resim 2,3) Medikal tedavi uıygulandı. 12 lt/dk maske oksijen uygulaması sonrasında stabilize olarak saturasyonda tedrici yükselme kaydetti. Oniki saat sonra çekilen üçüncü bir akciğer grafisinde akciğerin tamamen ekspanse olduğu ve ödemin gerilediği saptanmıştır. Hasta herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildi. Hasta başka komplikasyon gelişmeden tüpü alındıktan sonra taburcu edilmiştir.
Resim 2

Tüp torakostomi sonrası reekspansasyon pulmoner ödemi gösteren akciğer grafisi


Resim 3

Tüp torakostomi sonrası reekspansasyon pulmoner ödemi gösteren toraks BT


TARTIŞMA

Spontan pnömotoraks için tüp torakostomi uygulaması sonrası gelişen reekspansasyon pulmoner ödem olgusunu sunmaktayız. Genellikle kendindi sınırlayan asemptomatik seyreden bir durumdur. Her nekadar %20 gibi yüksek mortalite oranı ilşe seyreden bir klinik antite olsa da olgumuz nispeten iyi huylu bir seyir göstermiştir. (1,2) Tedavi şekli destek tedavi uygulamasıdır. Sıklıkla oksijen tedavisi yeterli olur. Olgu oksijen tedavisi ile düzelme sağlamıştır. Hızlı reekspansasyon, geniş pnömotoraks, genç yaş bildirilen risk faktörleridir. (2,3)


SONUÇLAR

Spontan pnömotoraks için göğüs tüpü uygulandıktan sonra nadiren reekspansasyon pulmoner ödem komplikasyonu gelişebilir ve ölümcül olabilir. Hayatı tehdit edebilen bu komplikasyondan hastaları korumak için risk faktörleri olan olguların belirlenerek pnömotoraksın yavaş reekspansiyonu sağlanmalı ve negatif basınç uygulamasından kaçınılmalıdır.


KAYNAKLAR

1) Kim YK, Kim H, Lee CC, Choi HJ, Lee KH, Hwang SO, Oh JH, Lee YH, Singer AJ. New classification and clinical characteristics of reexpansion pulmonary edema after treatment of spontaneous pneumothorax. Am J Emerg Med. 2009;27:961-7. PMID: 19857415

2) Heller BJ, Grathwohl MK: Contralateral reexpansion pulmonary edema. South Med J 2000, 93:828-831.

3) Sherman SC: Reexpansion pulmonary edema: a case reportand review of the current literature. J Emerg Med 2003, 24:23-27.