[EP-308]

EPOSTER OTURUMU-24 | Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Hemoptzili siroz hastası: Neden kanama diatezi mi? Hiperkoagülasyon mu?

Meral Gülhan1, Evrim Eylem Akpınar1, Meltem Aylı2, Halil Değertekin3
1Ufuk Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ufuk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
3Ufuk Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ-AMAÇ: Karaciğer yetmezlikli olgularda en sık görülen hematolojik sorun kanama diatezidir. Plateletlerin üretiminde azalma, fonksiyonlarında bozulma, pıhtılaşma faktörlerinde azalma ve fibrinolizisde artma kanama diatezi nedenleridir. Sirozlu hastalarda sıklıkla kanama riski artarken, tromboz eğilimi de artabilmektedir. Hemoptizi ve yaygın pulmoner arter trombozu ile seyreden olguyu sunarak sirozlu hastalarda daha az üzerinde durulan tromboz riskine ve nedenlerine dikkat çekmeyi amaçladık.
OLGU: SY, 69 yaşında erkek hasta, hemoptizi yakınması ile başvurdu. Yaklaşık 3 aydır öksürük ve hemoptizi tanımlamakta idi. Öyküsünde Hepatit B enfeksiyonuna bağlı gelişmiş siroz ve portal hipertansiyon tanısı mevcuttu. Hemoptizi etyolojisi araştırılmak üzere kliniğimize yatırılan hastadan bilgisayarlı toraks tomografisi istendi. Bilgisayarlı toraks tomografisinde her iki akciğer alt lob pulmoner arter dallarında genişleme ve beraberinde yaygın tromboz izlendi. Alt ekstremite dopler ultrasonografisi ve batın ultrasonografisinde periferik, pelvik ve portal venlerde tromboz izlenmedi. Hastada anemi (7.8 gr/dl), trombositopeni (55.000/mm3) ve protrombin zamanında uzama (20.6 sn) mevcuttu. D-dimer düzeyi normal sınırlarda bulundu. Yapılan hematoloji konsultasyonunda D-dimer düzeyinin normal olması nedeniyle trombozun kronik süreçte olduğu belirtildi. Hipoksemisinin hafif olması, kanama riskinin yüksek olması nedeni ile antikoagulan tedavi önerilmedi. Gastroenteroloji bölümünce karaciğer transplantasyonu düşünülmeyen hasta semptomatik tedavi ile takibe alındı.
SONUÇ: Sirozlu hastalarda kanama diatezi daha iyi bilinmesine rağmen, tromboz da izlenebileceği unutulmamalıdır. Batında oluşmuş asit basısına bağlı olarak periferik kan akımında bozulma, kronik inflamatuar durumla ilişkili vaskülopati ve antikoagulan proteinlerin sentezinde azalma gibi faktörlerin tromboz gelişiminde etkili olabileceği bildirilmektedir. Bildirilen tromboz olguları daha çok portal ve periferik venlerde olup pulmoner aterlerde ki tutulum emboli şeklindedir. Bizim hastamızda ise pulmoner emboliden çok, pulmoner arterlere lokal vaskülopati nedeniyle tromboz geliştiği düşünülmüştür. Başka bir tromboz odağı saptanmamış, pulmoner arterlerde bilateral ve yaygın tromboz, beraberinde belirgin vasküler dilatasyon izlenmiştir.

Keywords: Hemoptzi, tromboz,siroz

Resim 1

Toraks BT anjiyografide alt lob pulmoner arter dallarında yaygın dilatasyon ve tromboz.


Tablo 1
HastalıkOlası etyolojiler
Portal ven trombozuAsit basısı ve akımda obstruksiyon
Protrombotik predispozisyon
Gastrointestinal kanaldan infeksiyöz odak
Lokal inflamatuar mediatörler
Derin ven trombozu ve pulmoner emboliPıhtılaşma kaskatında koagulasyon lehine dengesizlik
End-stage karaciğer hastalığına bağlı immobilite
İnfeksiyon ve sistemik inflamasyon
Vasküler protez ve ekstrakorporeal dolaşımda trombozMekanik obstruksiyon
İnflamatuar mediatörler
Anormal platelet adezyonu
Portopulmoner hipertansiyonPulmoner endoteliyal disfonksiyon
Mikrovasküler pulmoner tromboz
Pulmoner damarlarda değişen gerilim
Sirozlu hastalarda izlenen tromboz şekilleri ve olası etyolojiler.