[EP-256]

EPOSTER OTURUMU-21 | Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Tonsillektomi operasyonu sonrası gelişen akut pulmoner ödem: olgu sunumu

Nagihan Durmuş1, Berna Yayla Özker2, Elif Torun1, Füsun Öner Eyüboğlu3
1Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

29 yaşında, preoperatif tetkiklerinde kardiyopulmoner hastalık bulgusu olmayan erkek hasta. Kronik tonsillit tanısı ile genel anestezi altında tonsillektomi operasyonunu takiben hemoptizi gelişmesi üzerine ikinci kez entübe edilerek tekrar operasyona alınmış. Ekstübasyondan sonra ilk 1 saat içinde, öksürük, köpüklü balgam, balgamla karışık hemoptizi ve oksijen satürasyonu (SO2) değerinde düşme (%85) nedeni ile göğüs hastalıkları tarafından konsülte edildi. Hastanın fizik muayenesinde dinlemekle bilateral orta ve alt zonlarda yaygın inspirium sonu ince raller işitildi. Akciğer grafisinde bilateral üst-orta-alt zonlarda heterojen dansite artışı ve Toraks Bilgisayarlı Tomografide bilateral üst-orta ve alt lob parenkiminde santral tutulum gösteren buzlu cam görünümü izlendi. Arter kan gazında hipoksi saptandı. Solunum fonksiyon testinde ileri derecede restriktif tipte bozukluk görüldü. Akut nonkardiyojenik pulmoner ödem tanısı ile diüretik ve oksijen tedavisi önerildi. 24 saat içinde klinik ve radyolojik bulgularda belirgin gerileme gözlendi. Post-op 3. günde taburcu edildi. Poliklinik kontrollerinde 7. günde semptom ve bulguların tamamen normale döndüğü görüldü.
Negatif basınçlı pulmoner ödem üst hava yolu obstrüksiyonunun bir komplikasyonu olup, gelişiminde kapalı üst hava yoluna karşı zorlu inspirium nedeniyle oluşan negatif intratorasik basınç sonucu, pulmoner kapillerlerden interstisyum ve alveollere sıvı geçişi sorumlu tutulmaktadır. Semptomlar genellikle ilk 1 saat içinde gelişmektedir. Fizik muayenede takipne, taşikardi, pembe köpüklü balgam, SO2 değerlerinde progresif düşme ve pulmoner ödemin radyolojik bulguları görülmektedir. Negatif basınçlı pulmoner ödem, sıklıkla kendini sınırlayan özellik göstermekle birlikte, önemli bir morbidite sebebi olabileceğinden, sendromun erken teşhisi agresif tanı ve tedavi girişimlerini önleyebilir. Tedavide oksijen desteği, diüretik ve ağır vakalarda pozitif basınçlı mekanik ventilasyon uygulaması etkindir.

Keywords: tonsillektomi, pulmoner ödem, üst hava yolu obstrüksiyonu

Şekil 1

Akciğer grafisinde bilateral tüm zonlarda, santralde daha yoğun, heterojen dansite artışı görülmekte.


Şekil 2aŞekil 2bŞekil 2cŞekil 2d

Olguya ait Toraks BT parenkim kesitlerinde bilateral yaygın buzlu cam görünümü izlenmekte.


Şekil 3

Olgunun 1 hafta sonra çekilen kontrol akciğer grafisi normal olarak değerlendirildi.