[EP-193]

EPOSTER OTURUMU-16 | Tarih ve Saat: 19.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Sarkoidozlu bir olguda mide tutulumu

Elif Tanrıverdio1, Ayşegül Karalezli1, Habibe Hezer1, Aykut Onursever2, Hatice Canan Hasanoğlu1
1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara

Sarkoidozda gastrointestinal sistem (GİS) tutulumu nadirdir, en sık antrum tutulur ve sistemik sarkoidozlu hastalarda insidansı %10'dur. GİS sarkoidozu genellikle subklinik seyreder. Hastaların sadece %0.1-0.9' u semptomatiktir. En sık semptomlar dispepsi ve karın ağrısıdır. Kliniğimizde daha önce sarkoidoz tanısı konulan, ilaçsız takip edilen ve dispeptik yakınmaları nedeniyle yapılan GİS endoskopisiyle mide sarkoidozu tanısı alan hasta sunuldu.

OLGU: Bir yıldır aralıklı olarak sol göğsünde ağrısı olan hasta polikliniğimize başvurmuştu. Çekilen akciğer grafisinde milier görünüm saptanan hasta interstisyel akciğer hastalığı ve tüberküloz öntanılarıyla ileri tetkik için yatırılmıştı. Ek yakınması yoktu. Ev hanımıydı ve kliniği açıklayacak çevresel maruziyeti yoktu. Solunum sesleri doğaldı.Diğer sistem muayeneleri normaldi. Labaratuar incelemesinde hemogram, biyokimya, RF, kollajen doku markerları testleri normaldi. Sedimentasyon 35 mm/saatti. Serum ACE düzeyi 223 U/L idi. PPD'si 9 mm idi. 3 kez gönderilen balgam ARB negatifti. Serumda ve 24 saatlik idrarda kalsiyum düzeyi normaldi. Solunum fonksiyon testi ve diffüzyon testi normaldi. Çekilen toraks BT'sinde her iki akciğer üst loblarda belirgin olmak üzere yaygın milier görünüm ve her iki hilusta lenf nodları mevcuttu. Hastaya bronkoskopi yapılmıştı. Biyopsi ve BAL alınmıştı. Biyopsi sonucu non-kazeifiye kronik granülomatöz inflamasyon olarak raporlanmıştı. Hastaya mevcut bulguları ile sarkoidoz tanısı konmuştu ve hasta ilaçsız takibe alınmıştı. Takiplerinde mide yakınması olan hastaya üst ve alt GİS endoskopisi yapıldı. Alınan antral mukoza biyopsisi incelemesi sarkoidoz ile uyumlu olarak raporlandı.

Sonuç olarak sarkoidozun GİS tutulumu nadirdir. Tüm sistemleri tutabilen bir hastalık olması nedeniyle gastrik yakınmaları olan sarkoidoz hastaları bu yönde tetkik edilmelidir.

Keywords: akciğer, mide, sarkoidoz

Resim 1

Hastanın hastaneye geliş PA AC grafisi


Resim 2,3

Hastanın toraks BT parankim kesitlerinde milier görünüm izlenmektedir.


Resim 4,5

Hastanın toraks BT kesitlerinde mediastinal lenfadenopati gözlenmektedir.


Resim 6,7

Antral mukozada epiteloid histiositler ve dev hücrelerden oluşan küçük granülom yapısı görülmektedir(resim 4; H&E 200X, resim 5; H&E 400X).