[EP-088]

EPOSTER OTURUMU-08 | Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Hidropnömotoraksın eşlik ettiği bir Wegener granülomatozu olgusu

Seyfettin Gümüş1, Ömer Deniz1, Ergün Uçar1, İsmail Şimşek2, Ergun Tozkoparan1, Metin Özkan1, Hayati Bilgiç1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD, Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Romatoloji BD, Ankara

Wegener granülomatozu (WG) başlıca paranazal sinüsleri, üst solunum yollarını, akciğerleri ve böbreği tutan granülomlarla karakterize sistemik bir vaskülittir.
Radyolojik olarak akciğerlerde solid nodül (ler), kitle (ler) ya da kaviteler gözlenebilir. Çok nadiren de kaviter lezyonların ya da absenin plevral boşluğa açılması pnömotoraks ya da hidropnömotoraksa yol açabilir. Literatürde az sayıda hidropnömotoraksa yol açmış WG olgusu olması nedeniyle, hastalığın seyri sırasında akciğer absesi ve hidropnömotoraks gelişen bir WG olgusunu sunmayı uygun bulduk.
Hastanemize başvurmadan önce atipik pnömoni tanısı ile geniş spektrumlu antibiyotik tedavisi uygulanmış. Toraks BT’sinde kavite görülmesi üzerine polikliniğimize refere edilmiş.
Bronkoskopide endobronşiyal lezyon gözlenmedi. Bronkoskopik biyopsisi granülomatöz inflamasyon şeklinde raporlandı. C-ANCA ve bronş lavajı ARB negatifti. Akciğer tüberkülozu ön tanısıyla antitüberküloz tedavi başlandı. Tedavinin başlamasından birkaç gün sonra pis kokulu balgam ve ateş yakınmaları olan hastada anaerob akciğer infeksiyonu düşünülerek hospitalize edildi. Hastanın akciğer grafisinde ve toraks tomografisinde hava-sıvı seviyesi gösteren kaviter lezyon saptandı. Bu dönemde hastanın üre ve kreatinin yüksekliği oldu. Tekrarlanan cANCA testi negatifti. Genel durumu bozulan hastaya WG düşünülerek pulse steroid tedavisi başlandı. Tekrarlanan c-ANCA düzeyleri pozitif bulundu. Tedavi başlandıktan bir süre sonra hidropnömotoraks gelişti ve göğüs tüpü takıldı. Uzun süre akciğeri ekspanse olmayan hastaya açık drenaj uygulandı. Akciğerin yeterince ekspanse olmaması nedeniyle cerrahi tedavi düşünülen hasta cerrahi tedaviyi kabul etmedi. Hastanın takiplerinde akciğer ekspansiyonunun olduğu ve hidropnömotoraksın kaybolduğu gözlendi.
Sonuç olarak; olgumuz, literatürle uyumlu olarak böbreklerde belirgin tutulum olmadığında cANCA testinin tanıya katkısının olmayabileceğini, akciğerdeki lezyonların abseleşip hidropnömotoraksa yol açabileceğini göstermesi yönünden önem arz etmektedir. Daha da önemlisi göğüs tüpü takıldıktan sonra ekspanse olmayan akciğer herhangi bir büyük cerrahi tedaviye gerek kalmadan yalnızca medikal tedavi ile iyileşmiştir. Bu tür olguların tedavi planlamasında büyük cerrahi tedaviler için acele edilmemesi gerektiğini de düşündürmektedir.

Keywords: abse, akciğer, hidropnömotoraks, Wegener granülomatozu

resim-1: Toraks tomografisinde hava-sıvı seviyesi gösteren kaviter lezyonresim-2: Toraks tomografisinde hidropnömotoraks bulgusuresim-3: Kontrol toraks tomografisi