[EP-007]

EPOSTER OTURUMU-01 | Tarih ve Saat: 18.10.2009, 18:00 - 19:00 | Salon: EPOSTER SALONU

Kronik Öksürük İle Başvuran Hastaların Prospektif Olarak İncelenmesi

Hülya Atmaca, Oğuz Uzun, Serhat Fındık, Atilla Güven Atıcı, Levent Erkan
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

GİRİŞ-AMAÇ: Kronik öksürük, çok sayıda nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen, yaygın ve önemli bir klinik sorundur. Birinci basamaktaki hekimlere ve Göğüs Hastalıkları kliniklerine en başta gelen başvuru nedenidir. Kronik öksürük yakınmasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğine Haziran 2008-Temmuz 2009 tarihleri arasında başvuran hastaların etyolojisini ve tedavi sonuçlarını prospektif olarak belirlemeyi hedefledik.

HASTALAR VE METODLAR: Hastalardan ilk önce ayrıntılı öykü alınarak, fizik muayeneleri yapıldı. Klinik şikayetlerine göre gerekli tetkikler (akciğer grafisi, sinüs grafisi, bilgisayarlı toraks BT, solunum fonksiyon testi, bronkoskopi, gastroskopi, tam kan sayımı, balgam gram boyama, sedimentasyon, özofageal pH moniterizasyonu, gastroözofageal reflü için sintigrafik çalışma) istendi.

SONUÇLAR: Çalışmaya 250 hasta (145 kadın/105 erkek) dahil edildi. Hastalarımız 17 ile 86 yaş aralığındaydı. Öksürük süresi hastalarımızda 3 hafta ile 24 yıl arasında değişiyordu. Tüm hastalarımız içinde en sık tespit ettiğimiz kronik öksürük nedenleri postnazal drip sendromu (üst havayolu öksürük sendromu) (46 hasta/%18.4), akciğer karsinomu (31 hasta/%12.4), bronşiyal astma (29 hasta/%11.6), postenfeksiyöz öksürük (28 hasta/%11.2), pnömoni (26 hasta/%10.4) ve gastroözofageal reflü hastalığıydı (24 hasta/%9.6). Kadınlarda en sık görülen neden postnazal akıntı sendromuyken, erkeklerde akciğer karsinomu idi. Kronik öksürük ile başvuran hastalarda tedavi altta yatan hastalıklara göre düzenlendi. Postnazal akıntı sendromu, gastroözofageal reflü, bronşiyal astma, postenfeksiyöz öksürük ve pnömonilerde tedavi başarı oranı yüksekken, malign hastalar, diffüz parankimal akciğer hastalıklarında tedavi başarı oranı daha düşüktü.
TARTIŞMA: Kronik öksürük nedenlerinin araştırılması ve tedavisi göğüs hastalıkları kliniği iş yükünün önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Akciğer kanseri daha önce yapılmış çalışmalardan farklı olarak kronik öksürüğün en sık nedenleri arasında yer almaktadır. Kronik öksürük ile başvuran hastalarda iyi bir hikaye ve fizik muayene ile birlikte uygun laboratuvar tetkilerinin istenmesi tanı ve tedavi gecikmemesi için zorunludur.

Keywords: Öksürük, post-nazal drip sendromu, astım, akciğer kanseri, gastroözofageal reflü

Tablo 1.Hastalarımızın genel özellikleri
ÖzellikSayı
Erkek/kadın105/145
Yaş (ortalama)
Kadın
Erkek
48 (17-86)
47 (17-82)
49 (18-86)
Başvuru şekli
Refere hasta n, (%)
Direk başvuru n (%)
86 (34)
164 (66)
Sigara içme durumu
Hiç içmemiş (%)
Aktif içici (%)
Eski içici (%)
Pasif içici (%)
142 (57)
72 (29)
23 (9)
13 (5)
Öksürük süresi (hafta)31 (3-1248)


Tablo 2. Kronik öksürük ile başvuran hastalarda saptanan tanılar
TanıSayıYüzde
(%)
Postnazal akıntı sendromu4618,4
Akciğer kanseri3112,4
Postenfeksiyöz öksürük2811,2
Astım2911,6
Enfeksiyöz nedenler2610,4
Gastroösofageal reflü249,6
Diffüz parankimal akciğer hastalığı
(sarkoidoz, idiyopatik pulmoner fibrozis,
kriptojenik organize pnömoni, hipersensitivite pnömonisi)
176,8
Tüberküloz145,6
Bronşektazi83,2
İlaca bağlı83,2
Kronik Bronşit52
Gastroösofageal reflü+ Postnazal akıntı sendromu41,6
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı20,8
Kist Hidatik20,8
Lenfoma20,8


Tablo 3.Kronik öksürük ile başvuran hastaların cinsiyetlere göre tanıları
TANIKadın (%)Erkek (%)
Postnazal akıntı sendromu27(10,8)19(7,6)
Akciğer kanseri5(2)26(10,4)
Postenfeksiyöz öksürük15(6)13(5,2)
Astım21(8,4)8(3,2)
Enfeksiyöz nedenler15(6)11(4,4)
Gastroösofageal reflü17(6,8)7(2,8)
Diffüz parankimal akciğer hastalığı
(sarkoidoz, idiyopatik pulmoner fibrozis,
kriptojenik organize pnömoni, hipersensitivite pnömonisi)
10(4)7(2,8)
Tüberküloz8(3,2)6(2,4)
Bronşektazi7(2,8)1(0,4)
İlaca bağlı7(2,8)1(0,4)
Kronik bronşit3(1,2)2(0,8)
Gastroösofageal reflü + Postnazal akıntı sendromu3(1,2)1(0,4)
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı02(0,8)
Kist hidatik1(0,4)1(0,4)
Lenfoma1(0,4)1(0,4)


Tablo 4. Kronik öksürük ile başvuran hastaların akciğer grafi bulguları
Akciğer grafisi bulgusuSayıYüzde
(%)
Normal14658,4
Konsolidasyon4016
Hiler dolgunluk208
Buzlu cam145,6
Kitle72,8
Kavite41,6
Retiküler İnfiltrasyon41,6
Nodüler İnfiltrasyon31,2
Bal peteği31,2
Diyafram yüksekliği31,2
Kistik lezyonlar20,8
Atelektazi20,8
Nodül10,4


Tablo 5. Kronik öksürük ile başvuran hastaların solunum fonksiyon testi
Solunum fonksiyon testiSayıYüzde(%)
Normal15261
Yapılmadı4317
Obstrüktif3916
Restriktif166


Tablo 6. Kronik öksürük ile başvuran hastaların bronkoskopi bulguları
Bronkoskopi bulgularıSayıYüzde
(%)
Normal2710,8
Endobronşial oluşum145,6
Bronşlarda daralma83,2
Mukozal infiltrasyon72,8
Mukozada frajilite
ve hiperemi
72,8
Pürülan sekresyon72,8
Kaldırım taşı görünümü31,2


Tablo 7. Kronik öksürük ile başvuran hastaların biyopsi sonuçları ve bronş lavajı bulguları
Bronkoskopik biyopsi ve bronş lavajı sonuçlarıSayıYüzde(%)
Epidermoid karsinom156
Nonspesifik bulgular145,6
Nonkazeifiye granülamatöz iltihabi olay83,2
Küçük hücreli dışı karsinom72,8
Akut iltihabi olay62,4
Bronş lavajında tüberküloz
kültürü pozitif (Bronş lavajı AARB pozitif)
5 (2)2(0,8)
Kazeifiye granülamatoz iltihabi olay41,6
Bronkoalveolar karsinom10,4
Metastatik karsinom10,4
Kriptojenik organize pnömoni10,4
Antrakotik akciğer prankimi10,4


Tablo 8. Toraks BT Bulguları
Toraks BT bulgularıSayıYüzde (%)
Normal218,4
Kitle249,6
Konsolidasyon228,8
Lenfadenopati135,2
Bronşektazi124,8
Buzlu cam62,4
Amfizem41,6
Kavite41,6
İnterstisiyel patern41,6
Mozaik perfüzyon+
Bronşektazi
31,2
Kitle+Lenfadenopati20,8
Diğer(Atelektazi,nodüler infiltrasyon, nodül, plevral efüzyon)72,8


Tablo 9. Kronik öksürük ile ilgili yurtdışı ve yurt içinde yayınlanan çalışmalar
YazarYayınlandığı tarihi ve
ülke
Hasta sayısı (Kadın)Astım (%)Gastroösofageal reflü (%)Postnazal akıntı sendromu (%)Akciğer kanseri (%)İdiyopatik
(%)
Diğer en sık
(%)
Yurt dışı yayınlar
Irwin1981
USA
49(27)4310470Kronik bronşit(7)
Poe1989
USA
139(84)3552612Kronik bronşit(7)
Irwin1990
USA
102(59)2421411Kronik bronşit(5)
Pratter1993
USA
45(28)3111870--
Smyrinos1995
USA
71(32)2415403--
Mello1996
USA
88(64)1440382--
French1998
USA
39(32)1536402--
Irwin2006
USA
24(13)21333346--
O’connel1994
İngiltere
87(63)10323427--
McGarvey1998
İngiltere
42(29)23192119--
Brightling1999
İngiltere
91(veri yok)318247--
Birring2004
İniltere
236(veri yok)24151226--
Niimi2005
İngiltere
50(39)26101740--
Kastelik2005
İngiltere
131(86)242267Postviral (8)
Bronşektazi(8)
İnterstisiyel akciğer hastalığı(8)
Fujimara2005
Japonya
176(veri
yok)
662012Sinobronşial hastalık (17)
Shirata2005
Japonya
55(veri yok)420713Nonspesifik öksürük tedavisi ile tedavi(31)
Palombini1999
Brezilya
78(51)5941580--
Carney1997
Avusturalya
30(20)237393--ACEI (23)
Yurt içi yayınlar
Kaynar2005
Erzurum
Türkiye
45(33)222339----
Bizim Çalışmamız2008
Samsun
Türkiye
250 (145)11,69,618,430--Enfeksiyöz nedenler (10,4)