Abstracts (Kabul:Sözlü)powered by AbstractAgent
SS-01Çocuk Yaş Gruplarında Fokal ve Yaygın Kistik veya Kaviteli Akciğer Lezyonlarında Radyolojik Spektrum
Hüseyin Özbiner, Kemal Ödev, Sevgi Pekcan, İbrahim Güler
SS-02İki haftadan uzun öksürüğü olan erişkinlerde boğmaca varlığının serolojik olarak gösterilmesi için bir ön çalışma
Cemile Sönmez, Nilay Çöplü, Ülkü Yılmaz, Ayşegül Gözalan, Lütfi Çöplü, Nilgün Yılmaz Demirci, Selen Bilekli, Çiğdem Biber, Yurdanur Erdoğan, Berrin Esen
SS-03Toplumda gelişen pnömonide hastalık ciddiyetini belirlemede kullanılan ciddiyet skorlarının karşılaştırılması
İbrahim Onur Alıcı, Nermin Çapan, Arzu Ertürk, Sema Canbakan
SS-04Toplum kökenli pnömonide skorlama sistemlerinin karşılaştırılması
Fadime Duran Yücesoy, Ayşe Yılmaz, Sibel Doruk, Ünal Erkorkmaz, Savaş Gegin
SS-05Inflamatuar Romatolojik Hastalığı Olanlarda Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısı
Mediha Gönenç Ortaköylü, Ayşe Bahadır, Derya Soy, Emel Çağlar, Nurdan Paker, Figen Alkan, Orhan Kaya Köksalan, Ekrem Cengiz Seyhan, Güngör Ateş
SS-06Doğrudan gözetimli tedavi sonrası anti tüberküloz ilaçlara direnç oranları azalıyor mu?
Serdar Berk, Eylem Itır Aydemir, Cem Çelik, Sefa Levent Özşahin, İbrahim Akkurt
SS-07Benign ve Malign Akciğer Hastalıklarının Ayırıcı Tanısında Protein Redoks Regülasyon Düzeylerinin Önemi
Gülcan Güntaş Korkmaz, Asuman Aslan Kara, Mediha Gönenç Ortaköylü, Volkan Sözer, Hayriye Erman, Remise Gelişgen, Emel Çağlar, Hafize Uzun
SS-08Tümör dokusunda arsenik ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi ve akciğer kanseriyle ilişkisi
Nalan Demir, Serkan Enön, Vugar Ali Türksoy, Görkem Mengen, Seda Kaya, Zeliha Kayaaltı, Ayten Kayı Cangır, Tülin Söylemezoğlu, İsmail Savaş
SS-09Küçük hücreli dışı akciğer kanseri hastalarında serum ve bronşiyal sıvıda Anjiyopoietin 2 düzeyi
Ömer Ayten, Dilaver Taş, Ersin Demirer, Oğuzhan Okutan, Faruk Çiftçi, Metin Aytekin, Atilla Uysal, Zafer Kartaloğlu
SS-10Akciğer kanserinde Anjiyopoietin 2 doku immunohistokimyasal boyama düzeyi ve evre ile ilişkisi
Turgut Öztutgan, Ersin Demirer, Dilaver Taş, Atilla Uysal, Tayfun Çalışkan, Zafer Küçükodacı, Ömer Ayten, Oğuzhan Okutan, Zafer Kartaloğlu
SS-11Kemoterapötiklere Bağlı Erken Tip Allerjik Reaksiyonlar: 3,5 Yılda Neler Öğrendik?
Ferda Öner Erkekol, Ülkü Yılmaz, Metin Keren, Nilgün Yılmaz Demirci, Gözde Köycü, Hülya Bayiz, Berna Dursun
SS-12Akciğer Kanserli Hastalara Bakım Veren Aile Üyelerinin Yaşam Kalitesi
Tüsad Akciğer Çalışma Grubu, Sulhattin Arslan, Baykal Tülek, Ülkü Yılmaz, Deniz Köksal, Ayşenaz Özcan, Berna Kömürcü, Hülya Bayiz, Bahar Kurt, Zeliha Arslan, Makbule Özlem Akbay, Dilek Erman, Ali Kadri Çırak, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Evrim Eylem Akpınar, Meral Gülhan
SS-13Patolojik N2 Hastalıklı KHDAK’li Hastalarda Sağkalım Sonuçlarında Bir Değişiklik Var mı? Rezeksiyon Yapılan 118 Olgunun Sonuçları
Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Esra Yamansavcı, Funda Cansun Yakut, Mehmet Ünal, Ahmet Emin Erbaycu, Zekiye Aydoğdu Dinç
SS-14Küçük hücreli akciğer kanserinde ikinci hat irinotekan veya CAV kemoterapisinin etkinliklerinin karşılaştırılması
Sinem Özsarı, Gürsel Çok, Timur Köse
SS-15Çocuklarda Bronşektazi Cerrahisi: 60 olgunun uzun dönem cerrahi sonuçları
Fatih Meteroğlu, Atalay Şahin, Tahir Şevval Eren, Canan Eren, Abdurrahman Abakay, Abdullah Çetin Tanrıkulu
SS-16Primer Spontan Pnömotoraks: Dağılım, Nüks ve Cerrahi Tedavi Sıklığı
Esra Yamansavcı, Ahmet Üçvet, Soner Gürsoy, Funda Cansun Yakut, Mehmet Ünal
SS-17Göğüs Cerahisinde Vacuum Asisted Closure (VAC) Kullanımı; 14 Hastanın Analizi
Ali Çelik, Erdal Yekeler, Ertan Aydın, Ülkü Yazıcı, Hilal Sazak, Nurettin Karaoğlanoğlu
SS-18SOL ÜST LOB AKCİĞER KANSERİNDE AORTOPULMONER PENCEREDEKİ MEDİASTİNAL LENF NODLARINA (#5 ve #6) METASTAZIN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Necati Çitak, Adnan Sayar, Muzaffer Metin, Songül Büyükkale, Abdulaziz Kök, Okan Solak, Sibel Yurt, Atilla Gürses
SS-19Tamamlayıcı Pnömonektomiler:26 olgu analizi
Mustafa Vayvada, Mine Demir, Ezgi Cesur, Serkan Bayram, Levent Alpay, Cansel Atinkaya Öztürk, Selami Volkan Baysungur, İrfan Yalçınkaya
SS-20Akciğer metastazlı hastalarda cerrahi rezeksiyon sonuçları ve etkili prognostik faktörler
Gökçe Cangel, Akif Turna, Ahmet Demirkaya, Kamil Kaynak, Özkan Demirhan, Hasan Tüzün, Büge Öz
SS-21Göğüs Cerrahisinde Operasyon Süresinin ve İntraoperatif Kan Kullanımının Postoperatif Komplikasyonlara Etkisi
Kerem Karaarslan, Serdar Özkan, Ülkü Yazıcı, Hilal Sazak, Abdullah İrfan Taştepe, Nurettin Karaoğlanoğlu
SS-22Toraks cerrahisi sonrası uygulanan Transkutanöz Elektrik Sinir Stimülasyonunun postoperatif erken dönem yaşam kalitesi üzerine etkisi
Aysel Yıldız, Serhan Tanju, Seyfi Alper Toker, Hülya Nilgün Gürses
SS-23Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı oluşturulmuş deneysel sıçan modelinde endoplazmik retikulum stresi, GRP78 ve Defibrotid’in etkisi
Nihal Koç, Murat Mengi, Erengül Tokay, Aslı Gümüşel, Halil Tunalı
SS-24Kronik obstrüktif akciğer hastalığında IL-6 ile fonksiyonel parametreler ve pulmoner arter basıncı arasındaki ilişki
Sevda Şener Cömert, Elif Torun Parmaksız, Servet Altay, Kazım Serhan Özcan, Özlem Çakır Madenci, Ali Fidan, Benan Çağlayan
SS-25Evde Oksijen Tedavisinin KOAH’lı Hastalarda Enerji Metabolizması Üzerine Etkileri
Nurcan Kırıcı Berber, Ömer Kaya, İlhami Berber, Ayşegül Altıntop Geçkil, Özkan Yetkin
SS-26Suni Havayolu ile Mekanik Ventilatöre Bağlı Olan Hastalara Nebulizer ve Ölçülü Doz İnhalerle Verilen Aerosol İlaç Miktarının Karşılaştırılması
Arzu Arı, Robert Harwood, Meryl Sheard, James Fink
SS-27Astım ve Metabolik Sendrom Birlikteliği
Pınar Yıldız Gülhan, Aydanur Ekici, Mehmet Savaş Ekici, Emel Bulcun, İsmet Karacan
SS-28Sağlık Bakanlığının Ücretsiz İlaç Politikasının Sigara Bırakma Polikliniğimizdeki Başarısı Üzerine Etkisi
Ayşegül Eren, Makbule Özlem Akbay, Özlem Oruç, Mukaddes Tutku Moralı, Ülkem Angın Öztürk
SS-29Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda primer tümörün SUVmaks değerinin tümörün patolojik özellikleriyle ilişkisi ve Tümör/ Lenf Nodu SUVmaks oranının lenf nodu metastazını öngörmedeki tanısal değeri
Deniz Köksal, Funda Demirağ, Hülya Bayiz, Özlem Özmen, Ebru Tatcı, Bahadır Berktaş, Koray Aydoğdu, Erdal Yekeler
SS-30Diş Teknisyenlerinde Yedi Yıllık Takip Sonuçları
Derya Özdemir Doğan, Serdar Berk, Cesur Gümüş, İbrahim Akkurt, Ali Kemal Özdemir
SS-31Malign Disfajinin Self Expandable Özefageal Stentlerle Palyasyonu
Bayram Altuntaş, Erdal Yekeler, Mahmut Subaşı, Zeynep Paçin Türktarhan
SS-32PET-CT ile kimyasal plöredezin başarısı öngörülebilir mi?
Sevda Şener Cömert, Coşkun Doğan, Benan Çağlayan, Serap Tahtasakal, Ali Fidan, Banu Musaffa Salepci
SS-33Türkiye’de bronkoskopi uygulamaları: bir anket çalışması
Tüsad Girişimsel Pulmonoloji Çalışma Grubu, Ergun Tozkoparan, Benan Çağlayan, Levent Dalar, Semra Bilaçeroğlu, Ahmet Illgazlı
SS-34Sonografik özelliklerin malign ile bengin lenf nodu ayırımındaki yeri
İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Aydın Yılmaz, Jale Karakaya, Esra Özaydın
SS-35Tüberküloz ve sarkoidoz tutulumlarının görüldüğü lenf bezlerinin EBUS ile değerlendirilen sonografik özellikleri ve bu özelliklerin tanısal verimlilikleri
İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Aydın Yılmaz, Jale Karakaya, Yurdanur Erdoğan
SS-36EBUS-TBİA ile hazırlanan yayma preparatları ve hücre bloklarının tanısal verimlerinin karşılaştırılması
İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Aydın Yılmaz, Funda Demirağ, Jale Karakaya
SS-37Deneysel hipertiroidizmde pulmoner arteriyel basınç değişikliklerinde kardiyak ve endotelyal disfonksiyonun rolü
Gönül Şimşek, İbrahim Güner, Ozan Mustafa Gürsoy, Onur Yaman, Sabiha Civelek, Mustafa Yıldız, Hafize Uzun, Nermin Yelmen, Gülderen Şahin
SS-38Kemodenerve köpeklerde sigara içimi ile oluşan pulmoner hipertansiyonda serotoninin muhtemel rolü
İbrahim Güner, Gülderen Şahin, Onur Yaman, Nermin Yelmen, Münire Hacıbekiroğlu
SS-39Majör ortopedik cerrahi sonrasında venöztromboemboli ve etkileyen faktörler
Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Burak Akan, Can Ateş, Meral Gülhan
SS-40Pulmoner endarterektomide mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler
Barkın Eldem, Nezih Onur Ermerak, Sait Karakurt, Bülent Mutlu, Hasan Sunar, Mustafa Yüksel, Bedrettin Yıldızeli
SS-41İnterstisyel Akciğer Hastalıkları’nda Alfa-1 Antitripsin Düzeyleri ve Polimorfizm Analizi
Nalan Demir, Özlem Erçen Diken, Halil Karabulut, Demet Karnak, Oya Kayacan
SS-42Usual Interstisyel Pnömoni (UIP) paterninin histopatolojik özelliklerinin klinik ve radyolojik bulgularla ilişkisi
Funda Demirağ, Atilla Gökçek, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Aydın Yılmaz, Ülkü Yılmaz, Alkın Yazıcıoğlu
SS-43İlaçlara bağlı infiltratif akciğer hastalıkları - 10 yıllık üniversite deneyimi
Fatma Sema Oymak, Sevinç Ateş, Nuri Tutar, Zuhal Özer Şimşek, Afra Yıldırm, Asiye Kanbay, Hakan Buyukoğlan, Olgun Kontaş, İnci Gülmez, Ramazan Demir
SS-44Lateralite ve obstrüktif uyku apnesi arasındaki ilişkinin araştırılması
Mustafa Saygın, Önder Öztürk, Ulugh Bik Khayri, M. Fehmi Özgüner, Ahmet Akkaya
SS-45Göğüs Hastalıkları Servisinde Hekime Yönelik Sözel ve Davranışsal Saldırganlık
Fatih Alaşan, Sinem Berik, Peri Meram Arbak